แบบฟอร์มช่องทางรับข้อร้องเรียน

บริการร้องเรียน ร้องทุกข์ แนะนำ ติชม การทำงาน การให้บริการของโรงพยาบาลห้วยแถลงผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว.

**กรุณาติ๊กถูกว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ