นโยบายผู้บริหารวิสัยทัศน์

   บริการมีคุณภาพ ใส่ใจดุจญาติมิตรพันธกิจ

   (1) ให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริมฟื้นฟู ด้วยความปลอดภัยและเอาใจใส่

   (2) พัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการ พฤติกรรมบริการและคุณภาพชีวิต

   (3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ให้เกิดความปลอดภัยและสวยงาม

   (4) เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายค่านิยม

   HTL (Huaithalaeng Hospital)

   H : Humanized Care and Customer Focus การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

   T : Team work การทำงานเป็นทีม

   L : Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้