คลินิกวาร์ฟาริน 
  - ให้บริการวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
การให้บริการ 
   - ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน (ยาละลายลิ่มเลือด)
   - ให้คำปรึกษาด้านยา อาการข้างเคียงจากการใช้ยา อาการผิดปกติต่างๆ และติดตามผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกวาร์ฟารินอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อได้ที่

- คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลห้วยแถลง 044-082300 ต่อแผนกผู้ป่วยนอก 634 ได้ทุกวัน เวลาราชการ