ให้บริการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางระบบประสาท (อัมพาต อัมพฤกษ์ ใบหน้าอ่อนแรง) โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดและ/หรือการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด การแนะนำการออกกำลังกายแต่ละกลุ่มโรค ให้บริการในเวลาราชการทุกวันทำการ เวลา 8.00-16.00 น.

นอกเวลาราชการ เฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. และ วันเสาร์เวลา 8.00-16.00 น.