การให้บริการทางกายภาพบำบัด

     ให้บริการวันทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. กับประชาชนในพื้นที่ทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล ทั้ง OPD และ IPD โดยรับ Consult จากแพทย์หรือใบส่งตัวมาจากรพ.อื่นๆที่มีแพทย์เฉพาะทางส่งตัว โดยให้บริการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน ผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางระบบประสาท โรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยเด็ก การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชม รวมถึงให้บริการเชิงรุก บทบาทวิทยากรและผู้ฟื้นฟู

กายภาพบำบัดในงานบริการผู้ป่วยนอก

     ให้บริการผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางระบบประสาท โรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยเด็ก ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดและ/หรือการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดและ/หรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ได้แก่

     - การรักษาโดยใช้กระแสไฟฟ้า (Electrical Stemulation)

     - การรักษาโดยใช้คลื่นเหนือเสียง (Ultrasound therapy)

     - การรักษาด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)

     - การประคบแผ่นร้อน และแผ่นเย็น

     - การดัด ดึง กระดูกและข้อต่อ (Manipulation and mobilization)

     - การออกกำลังกายเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ (Therapeutic exercise)

     - การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอัมพาต

     - การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

     - Chest physical therapy

     - ทดสอบสมรรถภาพปอด ด้วยเครื่อง Spirometer ตามตารางนัดในวันศุกร์ที่มีคลินิก COPD

     - การให้สุขศึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

     - การให้บริการยืมอุปกรณ์ช่วยเดินทางกายภาพบำบัดและประสารกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการ

     - ให้บริการผู้ป่วยในคลินิกผู้สุงอายุในวันพุธ

กายภาพบำบัดในงานบริการผู้ป่วยใน 

     ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในวอร์ด (Ward) จากการโทรปรึกษา ขึ้นไปรักษาทางกายภาพบำบัดในช่วงบ่าย (เวลา13.00 น. - 16.00 น.)

**ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้พิการ (Home Health Care) ให้บริการในช่วง 13.00 น. - 16.00 น.