งานบริการคลินิกให้คำปรึกษา

1.ให้บริการให้คำปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิต  เครียด วิตกกังวล   ซึมเศร้า   ระยะเวลาให้บริการ 30 - 45 นาที

2. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 0-5ปี  ระยะเวลา  1 ชั่วโมง

3. วัดระดับ เชาวน์ปัญญาเด็ก 2-15 ปี  ระยะเวลา 30 – 45 นาที

เปิดจองคิว

1.บริการให้คำปรึกษา  เปิดจองคิว   วันจันทร์,  อังคาร,  พฤหัส,  ศุกร์    เวลา 10.00 – 11.30 น.   2 คิว

2.คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก   เปิดจอง วันพุธ   เวลา 10.00 – 11.30 น.  2 คิว

3.ตรวจระดับเชาวน์ปัญญาเด็ก 2-15 ปี  เปิดจอง วัน อังคาร, พฤหัส   เวลา  13.00 – 15.00 น. 3 คิว