ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ ญาติคุณอภิชาติ  ศรีหาบุญทัน บริจาคเงินสด จำนวน 3,500 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 35 แพ็ค ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง