วัน

ภาคเช้า (08.00 - 12.00 น.)

วันจันทร์

วางแผนครอบครัว

ตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

อังคารคลินิกฝากครรภ์รายใหม่ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
พุธ

บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

พฤหัสบดี

คลินิกฝากครรภ์รายเก่า

คลินิกโรคเบาหวาน

ศุกร์

คลินิกโรคเบาหวาน

คลินิกวัณโรค  วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

กิจกรรมโรคเรียนพ่อแม่ วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน