ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน บริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย หนองบัวศาลา หรือชั้น LG เทอร์มินอล 21 โคราช ทุกวันเวลา 08.30 - 16.00 น.

ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพ นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัต...

ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพ นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนในเดียว

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

#ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลงเรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรารายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลห้วยแถลง โทร 044-082300-9 ในวันเวลาราชการลิ้งค์รายละเอียด : https://www.huaithalaenghospital.com/applyworkdetail?id=9

ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำแข็งบริโภค ตามมารตฐาน GMP 420 พื้นที่อำเภอห้ว...

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย นาย สุขสันต์ สายสี เภสัชกรปฏิบัติการ และนาย เดชวิชญ์ ชูชาติ เภสัชกรปฏิบัติการ ร่วมกับ นายประสิทธิ์ กสิประกอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังโรงงานผลิตน้ำแข็งในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ซึ่งมีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานน้ำแข็งทองอวบทวี ที่ตั้ง หมู่ 8 ต.ทับสวาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP 420 โดยมุ่งเน้นการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้คงอยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายในขณะดำเนินงานตามกระบวนการผลิต ผลการตรวจเฝ้าระวังพบว่า โรงงานน้ำแข็งทองอวบทวี มีระบบบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรโดยเฉพาะระบบทำความเย็นและท่อแก๊สแอมโมเนีย เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 420 โดยมีวิศวกรมาตรวจสอบระบบบำรุงรักษาทุกปี ล่าสุดเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2567 การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GPM พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูป เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอ...

วันที่  21 พฤศจิกายน  2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ร่วมกับโรงพยาบาลห้วยแถลงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอบจ.อำเภอห้วยแถลง ได้ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูป สถานที่เก็บมีตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยแถลง ตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟห้วยแถลง และห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในปี 2566 ที่หอผู้ป่วยในชาย ในวันที่ 6 กันยายน 2566

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย แพทย์หญิงวิภา อุทยานินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง ได้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในปี 2566 โดยจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ บริเวณหอผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลห้วยแถลง โดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การใช้อุปกรณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ และการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธี

ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

ด้วยโรงพยาบาลห้วยแถลง มีความห่วงใยเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของ เจ้าหน้าที่ทุกคน เห็นควรที่จะให้มีการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ควบคู่ไปกับงาน ประจําของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงกําหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทํางาน โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้๑. โรงพยาบาลห้วยแถลงจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒. โรงพยาบาลห้วยแถลง ถือว่าความปลอดภัยในการทํางานเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของ บุคลากรทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นําสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร ตระหนักถึงการ ทํางานด้วยความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. โรงพยาบาลห้วยแถลง จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัยของทุกหน่วยงาน ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ๔. หัวหน้างานทุกคนทุกระดับ ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการ ทํางานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แนะนําฝึกสอนและกระทําตนให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ เป็นตัวอย่างแก่เจ้าหน้าที่ และควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่มีและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสม ๕. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องคํานึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้มาใช้ บริการเป็นสําคัญ 5. โรงพยาบาลห้วยแถลงจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย ให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบอาชีพวัยทํางาน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ๗. โรงพยาบาลห้วยแถลง จะสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ของผู้ประกอบอาชีพวัยทํางาน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ประชาสัมพันธ์ เปิดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ในวันที่ 10 พ.ค.66 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.โรงพยาบาลห้วยแถลง เปิดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ตึกอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลห้วยแถลงฝากแจ้งญาติพี่น้อง ประชาชนที่สนใจจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ถือบัตรประชาชน มายื่นฉีดวัคซีนได้เลยแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด  ให้ฉีด ปีละ 1 ครั้ง ช่วงก่อน ฤดูฝน หรือ เดือน พ.ค. - ส.ค. ในกลุ่มเสี่ยงและผู้สมัครใจฉีดค่ะ คล้ายการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ซ้อมแผนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปี 2566

โรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอห้วยแถลง ได้จัดโครงการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ร่วมกับแผนระงับเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล ในวันที่ 10 เมย .2566  โดยบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง , สถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา , สาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง , หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา เขตพื้นที่อำเภอห้วยแถลง , นายกเทศมนตรีตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง , หัวหน้าฮุก  31  จุดห้วยแถลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน