กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 6 ตุลาคม2565 เวลา 13.00น.  ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลงร่วมกับ เทศบาลตำบลฯ , อสม.เขตเทศบาลฯ , คณะเจ้าหน้าที่รพ . ห้วยแถลง , และกลุ่มจิตอาสา จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาด ขุดคลองระบายน้ำเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงพยาบาลห้วยแถลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (4 ห้าม 3 ต้อง)

One Page

โครงการ อบรมสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน ประจำปี 2565วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง