ออกตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยการจำหน่ายชุดสังฆทานในเขตอำเภอห้วยแถลง

15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย นางสาวศศิมา  ศรีทำมา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง โดยนายประสิทธิ์ กสิประกอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ร่วมออกตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยการจำหน่ายชุดสังฆทานในเขตอำเภอห้วยแถลง ในร้านชำ ร้านค้า จำนวน 5 แห่ง ผลการตรวจสอบชุดสังฆทานที่มีการวางจำหน่ายจำนวน 122 ชุด พบส่วนใหญ่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ตามที่กำหนด มีเพียง 4 ชุด ที่พบผลิตภัณฑ์หมดอายุ บางชุดมีการจัดผลิตภัณฑ์อาหารผสมกับสบู่ แชมพู ผงซักฟอก และพบการจัดชุดสังฆภัณฑ์โดยร้านค้าเองโดยไม่มีฉลากกำกับ เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายชุดสังฆภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และแยกผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุออก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำแข็งบริโภค ตามมารตฐาน GMP 420 พื้นที่อำเภอห้ว...

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย นาย สุขสันต์ สายสี เภสัชกรปฏิบัติการ และนาย เดชวิชญ์ ชูชาติ เภสัชกรปฏิบัติการ ร่วมกับ นายประสิทธิ์ กสิประกอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังโรงงานผลิตน้ำแข็งในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ซึ่งมีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานน้ำแข็งทองอวบทวี ที่ตั้ง หมู่ 8 ต.ทับสวาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP 420 โดยมุ่งเน้นการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้คงอยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายในขณะดำเนินงานตามกระบวนการผลิต ผลการตรวจเฝ้าระวังพบว่า โรงงานน้ำแข็งทองอวบทวี มีระบบบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรโดยเฉพาะระบบทำความเย็นและท่อแก๊สแอมโมเนีย เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 420 โดยมีวิศวกรมาตรวจสอบระบบบำรุงรักษาทุกปี ล่าสุดเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2567 การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GPM พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์ กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวดไม่ล้...

#ประชาสัมพันธ์ “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวดไม่ล้ม” 20 มกราคม วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ทีม MCATT กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกับปลัดอำเภอห้วยแถลง กรมจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหลุ่งประดู่ ผู้นำชุมชน และอสม. ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยสงครามที่เดินทางมาจากประเทศอิสราเอล ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นคราชสีมา เพื่อประเมินผลกระทบทางจิตใจ เสริมพลังให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว และแนวทางในการช่วยเหลืออื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่  21 พฤศจิกายน  2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ร่วมกับโรงพยาบาลห้วยแถลงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอบจ.อำเภอห้วยแถลง ได้ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูป สถานที่เก็บมีตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยแถลง ตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟห้วยแถลง และห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง

โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง  ศึกษาแลกเปลี่ยน การดำเนินงานโรงเนียนเบาหวาน  อำเภอสูงเนิน ปัจจุบัน โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง ผู้ป่วยโรคเบาหวานสงบ สามารถหยุดยาเบาหวาน ได้ 4 ราย

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลห้วยแถลง

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลห้วยแถลง เปิดให้บริการทุกวันพุธ   เพื่อป้องกัน และชะลอโรคของผู้สูงอายุ  เช่น หกล้มจนกระดูกหัก  ขาดสารอาหาร สมองเสื่อม  กล้ามเนื้อฝ่อ  มีบริการวัคซีนป้องกันโรคปอดติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 6 ตุลาคม2565 เวลา 13.00น.  ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลงร่วมกับ เทศบาลตำบลฯ , อสม.เขตเทศบาลฯ , คณะเจ้าหน้าที่รพ . ห้วยแถลง , และกลุ่มจิตอาสา จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาด ขุดคลองระบายน้ำเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงพยาบาลห้วยแถลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (4 ห้าม 3 ต้อง)