ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลห้วยแถลง

พญ.วิภา อุทยานินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นางอรทัย เขินกลาง
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
นายเกียรติศักดิ์ โลไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ และรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
น.ส.ธนภรณ์ สิมศิริวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
นายแพทย์กล้าณรงค์ ระติเดช
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
น.ส.ศศิมา ศรีทำมา
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
น.ส.วันเพ็ญ เมธานันทิวรรช
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย
นายสรรพากร ทวิสกุลรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
น.ส.อัญชลี วงษ์ดี
หัวหน้างานห้องคลอด-ห้องฝาตัด
น.ส.พรนภา คณารักษ์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
นางปุณยวีร์ แก้วสุวรรณ์
หัวหน้างานผู้ป่วยในหญิง
นางนพเก้า ธรรมรักษา
หัวหน้างานผู้ป่วยในชาย
นางรำนวย ฤทธิ์ไธสง
หัวหน้างานเวชระเบียน
น.ส.วัชรี พิมพ์ภักดี
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
น.ส.พัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
น.ส.จุฑามาศ ทานกระโทก
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์