...

แพทย์หญิงวิภา อุทยานินทร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในปี 2566 ที่หอผู้ป่วยในชาย ในวันที่ 6 กันยายน ...

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย แพทย์หญิงวิภา อุทยานินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง ได้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในปี 2566 โดยจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ บริเวณหอผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลห้วยแถลง โดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การใช้อุปกรณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ และการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธี

ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโร...

ด้วยโรงพยาบาลห้วยแถลง มีความห่วงใยเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของ เจ้าหน้าที่ทุกคน เห็นควรที่จะให้มีการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ควบคู่ไปกับงาน ประจําของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงกําหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทํางาน โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้๑. โรงพยาบาลห้วยแถลงจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒. โรงพยาบาลห้วยแถลง ถือว่าความปลอดภัยในการทํางานเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของ บุคลากรทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นําสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร ตระหนักถึงการ ทํางานด้วยความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. โรงพยาบาลห้วยแถลง จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัยของทุกหน่วยงาน ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ๔. หัวหน้างานทุกคนทุกระดับ ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการ ทํางานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แนะนําฝึกสอนและกระทําตนให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ เป็นตัวอย่างแก่เจ้าหน้าที่ และควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่มีและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสม ๕. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องคํานึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้มาใช้ บริการเป็นสําคัญ 5. โรงพยาบาลห้วยแถลงจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย ให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบอาชีพวัยทํางาน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ๗. โรงพยาบาลห้วยแถลง จะสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ของผู้ประกอบอาชีพวัยทํางาน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ประชาสัมพันธ์ เปิดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ในวันที่ 10 พ.ค.66 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.โรงพยาบาลห้วยแถลง เปิดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ตึกอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลห้วยแถลงฝากแจ้งญาติพี่น้อง ประชาชนที่สนใจจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ถือบัตรประชาชน มายื่นฉีดวัคซีนได้เลยแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด  ให้ฉีด ปีละ 1 ครั้ง ช่วงก่อน ฤดูฝน หรือ เดือน พ.ค. - ส.ค. ในกลุ่มเสี่ยงและผู้สมัครใจฉีดค่ะ คล้ายการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ซ้อมแผนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปี 2566

โรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอห้วยแถลง ได้จัดโครงการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ร่วมกับแผนระงับเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล ในวันที่ 10 เมย .2566  โดยบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง , สถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา , สาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง , หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา เขตพื้นที่อำเภอห้วยแถลง , นายกเทศมนตรีตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง , หัวหน้าฮุก  31  จุดห้วยแถลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน

เปิดให้ Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลห้วยแถลง เปิดให้ Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น. ณ ตึกอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลห้วยแถลง

ผู้บริจาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง