การให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัน08.00 - 12.00 น.12.00 - 13.00 น.13.00 - 16.00 น.
จันทร์ให้บริการโรคความดันโรคหิตสูงพักเที่ยงให้บริการโรคความดันโรคหิตสูง
อังคารให้บริการโรคความดันโรคหิตสูง
พักเที่ยงให้บริการโรคความดันโรคหิตสูง
พุธให้บริการโรคเบาหวาน
พักเที่ยงให้บริการโรคเบาหวาน
พฤหัสบดีให้บริการโรคเบาหวาน
พักเที่ยงให้บริการโรคเบาหวาน
ศุกร์ให้บริการโรคหืด, COPDพักเที่ยงให้บริการโรคหืด, COPD