คลินิกกันเอง โรงพยาบาลห้วยแถลง

ให้บริการวันศุกร์แรกของเดือนและวันอังคารที่ 2 ของเดือน

ให้บริการ 

1) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรค HIV / AIDS  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

2) ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV / AIDS เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

ติดต่อ

- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม เพื่อรับบริการ

084-4170815