คลินิกกันเอง 

ให้บริการวันศุกร์ที่ 1 ,  วันอังคารที่ 2  และวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน