โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเครือข่ายตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลห้วยแถลง   จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเครือข่ายตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลห้วยแถลง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ อสม. ผู้นำชุมชน ครูอนามัยโรงเรียน ตัวแทนจากอบต. และอสร.จำนวนทั้งหมด 150 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง