ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณศักดิ์ ปัจจัยโกและคุณสหชัย ปัจจัยโก

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ ปัจจัยโกและคุณสหชัย ปัจจัยโก บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 55 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง