กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันที่ 5 ก.ค. 2567

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ภายในโรงพยาบาลห้วยแถลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี