One Page

โครงการ อบรมสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน ประจำปี 2565

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง