กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 6 ตุลาคม2565 เวลา 13.00น.  ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลงร่วมกับ เทศบาลตำบลฯ , อสม.เขตเทศบาลฯ , คณะเจ้าหน้าที่รพ . ห้วยแถลง , และกลุ่มจิตอาสา จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาด ขุดคลองระบายน้ำเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงพยาบาลห้วยแถลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี