กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในโรงพยาบาลห้วยแถลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี