คณะกรรมการตรวจประเมินงานตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพ (งานประกันสุขภาพ)

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการตรวจประเมินงานตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพ (งานประกันสุขภาพ) จังหวัดนครราชสีมา(ห้วยแถลง)  (ตัวชี้วัดที่ 68)รอบที่ 2/2567 ที่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ